تبلیغات

تبلیغات کتابخوانی وطرح کتاب من در کتابخانه عمومی شیخ اشراق سهرورد

تبلیغات کتابخوانی وطرح کتاب من در کتابخانه عمومی شیخ اشراق سهرورد

    تبلیغات کتابخوانی وطرح کتاب من در کتابخانه عمومی شیخ اشراق سهرورد  با استفاده  امکانات ارسالی از سوی نهاد کتاخانه های عمومی کشور معمولا هرروز درکتابخانه مذکور به اجرا گذاشته ...

ادامه ی مطلب ...