تبلیغات

معرفی کتاب چگونه غیر ممکنها، ممکن شدند؟

معرفی کتاب چگونه غیر ممکنها، ممکن شدند؟

 

دنیای مدیریت مملو از تجربیات ارزشمند مدیران فهیم و هوشمندی است که با عرض هی توانمند یهای خاص، غی رممک نها را ممکن ساخته و بخش بزرگی از زندگی را زین تبخش تاریخ هنر مدیریت کرد هاند.تجرب ههایی که با هزین ههای گزاف به نتیجه رسید هاند و به مثابه سرمای ههای نامرئی در دسترس مدیرانحال و آینده قرار دارند.مجموع هی حاضر، توصیفی است از یکصد تجرب هی مدیران و شرک تهای برجست هی جهان که در آن به پار های از تجربیات و دانش مربوط به مدیریت اشاره شده است. با مطالع هی موشکافان هی هر یک، جلو ههاییاز دانش و هنر مدیریت مشاهده م یشود و برای افزایش توانمند یهای مدیریتی م یتوان بهره برد.
این یکصد تجرب هی مدیریتی، در ورای خود یک نظام فکری منسجم دارد. در عین اینکه هر کدام پیامیجدا به مخاطب عرضه م یکند، در کنار هم مجموع های منسجم از راهکارهای مدیریتی در موضوعات مختلف،ارائه م یدهد. هر تجربه در حداکثر دو صفحه ارائه شده است.ممکن است برخی توصی هها و راهکارهای کتاب متناسب با فرهنگ و سبک زندگی آمریکایی باشد، امابسیاری از توصی هها مبتنی بر اصول ثابت تحقق مدیریت موفق است.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!