تبلیغات

آزمون استخدامي نهادكتابخانه هاي عمومي كشور

آزمون استخدامي نهادكتابخانه هاي عمومي كشور

آزمون استخدامي نهادكتابخانه هاي عمومي كشور اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان زنجان براي تكميل نيروي انساني متخصص در رشته هاي شغلي كتابدار، برنامه ريزي، فناوري اطلاعات ،امور اداري ، مالي ومنابع از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط دعوت به همكاري مي نمايد.

الف) شرايط عمومي :

1)     تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.

2)     تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

3)     اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و اصل ولايت مطلقه فقيه.

4)     التزام فكري و عملي به منشور اخلاقي كتابداران نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، مندرج در درگاه (پورتال) نهاد به آدرس «WWW.IRANPL.IR».

5)     دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.

6)     برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.

7)     دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.

تبصره: كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 30/8/1390 صادر شده باشد.

8)     نداشتن رابطه استخدامي با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان قطعيت پذيرش در نهاد.

تبصره: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.

 

ب) شرايط اختصاصي :

1 ) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و يا سطح دو حوزه ويا مدارك بالاتر در رشته هاي تحصيلي متناسب با رشته هاي شغلي مورد نياز ، صادره از يكي از دانشگاه ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري / بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مراكز مديريت حوزه هاي علميه.

2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ 29/12/1390

تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي ، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.

تبصره 2: درخصوص برادران ، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.

3) داشتن حداقل معدل 14 در آخرين مدرك تحصيلي يا گواهي موقت پايان تحصيلات.

تبصره1: افرادي مجاز به شركت در آزمون خواهند بود كه حداكثر تا تاريخ 30/8/1390 مدرك تحصيلي يا گواهي موقت پايان تحصيلات خود را از مركز آموزش عالي مربوط اخذ نموده باشد.

تبصره2: ارزشيابي مدارك فارغ التحصيلان دانشگاه ها و موسسات معتبر خارج از كشور ، بر اساس ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري / بهداشت درمان و آموزش پزشكي معتبر خواهد بود.

4) ارائه تعهد محضري مبني بر اشتغال در شهرستان مورد تقاضا و كتابخانه مورد نظر نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور پس از پذيرش قطعي حداقل براي مدت پنج سال.

5) بومي بودن در سطح استان محل تقاضا براي داوطلبان مرد و در سطح شهرستان محل تقاضا براي داوطلبان زن الزامي است.

تبصره1 : به داوطلبي بومي گفته مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشد:

الف- محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب، با شهرستان مورد تقاضا براي خانم ها و يا استان مورد تقاضا براي آقايان مي بايستي يكي باشد.

ب- حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي ( ابتدايي ، راهنمايي ، متوسطه و دانشگاه ) در محل مورد تقاضا طي شده باشد.

ج- سكونت خود يا خانواده در شهرستان يا استان محل خدمت، با رعايت استان براي آقايان و شهرستان براي خانم ها، حداقل در دو سال اخير.

تبصره2: در صورت عدم وجود متقاضي بومي برخوردار از صلاحيت هاي لازم ، جذب نيرو از ساير شهرستان هاي استان مربوط انجام مي گيرد.

6). ارائه گواهينامه مهارت هاي هفتگانه رايانه، از يكي از موسسات معتبر كشور، مندرج در درگاه (پورتال) نهاد، پس از اتمام مراحل جذب.

7) كسب موفقيت در آزمون كتبي و مصاحبه.

 

ج) رشته هاي شغلي مورد پذيرش:

- متقاضيان جذب با دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي ذيل ، با در نظر گرفتن رشته شغلي انتخابي و رعايت ساير شرايط مندرج در اين آگهي مي توانند در آزمون نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور شركت نمايند:

 

* رشته شغلي كتابدار:دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي كتابداري ، علوم كتابداري واطلاع رساني، ‌الهيات و معارف اسلامي، ادبيات فارسي، تاريخ، امور فرهنگي و مديريت امور فرهنگي، برنامه ريزي امور فرهنگي و يا مدرك سطح دو و يا بالاتر علوم حوزوي.

تبصره: در جذب نيروي انساني براي رشته شغلي كتابدار، دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته كتابداري در اولويت خواهند بود.

* رشته شغلي كارشناس برنامه ريزي:دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي مديريت دولتي، مهندسي صنايع با گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستم ها.

* رشته شغلي كارشناس فناوري اطلاعات: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در رشته مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها).

* رشته شغلي كارشناس امور اداري: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي، علوم اداري، مديريت دولتي، مديريت صنعتي، مديريت اجرايي، مديريت پرسنلي و مديريت اقتصادي در مقطع كارشناسي ، مديريت دولتي در مقطع كارشناسي ارشد با گرايش هاي منابع انساني ، مديريت تحول ، تشكيلات و روشها و مديريت سيستم هاي اطلاعاتي و رشته هاي مهندسي صنايع، حقوق.

* رشته شغلي كارشناس مالي: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي حسابداري، علوم اقتصادي، امور مالي و حسابداري، اقتصاد و مديريت دولتي با گرايش مالي و مهندسي مالي.

* رشته شغلي كارشناس منابع: دارا بودن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي كتابداري، علوم اجتماعي ، ادبيات ، معارف اسلامي ، الهيات ، علوم ارتباطات ، علوم سياسي و جامعه شناسي.

د) مدارك مورد نياز جهت ورود به محل برگزاري آزمون:

- اصل رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 000/200 ريال به شماره حساب 147279558 نزد بانك تجارت شعبه فلسطين _كشاورز شماره كد 322 به نام نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت به عنوان حق ثبت نام.

تبصره: وجه پرداخت شده بابت حق ثبت نام، به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

- كارت ورود به جلسه آزمون.

- به همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي.

 

هـ) مراحل جذب :

 

مرحله اول ) ثبت نام :

- ثبت نام متقاضيان از تاريخ 20/7/1390 الي30/7/1390 از طريق سامانه اينترنتي ثبت نام به آدرس (WWW.IRANPL.IR) انجام مي پذيرد. تاريخ مذكور قابل تمديد نمي باشد.

تبصره: چنانچه در هريك از مراحل آزمون، مصاحبه و ورود به خدمت، مشخص گردد كه داوطلب مداركي خلاف واقع ارائه نموده است، از ادامه مراحل جذب محروم خواهد شد.

 

مرحله دوم ) آزمون كتبي :

1- زمان و مكان برگزاري آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.

تبصره: كارت ورود به جلسه آزمون ، 48 ساعت قبل از برگزاري آزمون ، از طريق سايت نهاد (صفحه شخصي متقاضيان) ، قابل دريافت مي باشد.

2-   سوالات آزمون:

- سوالات آزمون كتبي به منظور سنجش توانمندي و سطح دانش عمومي متقاضيان رشته هاي شغلي مورد نياز نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور ، براساس محورهاي زير تعيين مي گردد:

الف) ادبيات فارسي

ب) معارف اسلامي

ج) جريان شناسي تاريخي

د- مديريت عمومي با تاكيد بر مباحث مديريت كتابخانه

ه‍- استعداد سنجي

و- اطلاعات سياسي- اجتماعي

ز- كتابداري و كتابشناسي

 

مرحله سوم ) مصاحبه حضوري: پذيرفته شدگان مراحل فوق ،با توجه به نياز شهرستانها به ميزان سه برابر ظرفيت به مصاحبه عمومي وتخصصي دعوت خواهند شد.

تبصره : زمان و مكان مصاحبه حضوري ، متعاقباً از طريق سايت نهاد كتابخانه هاي عمومي به اطلاع افراد ذينفع خواهد رسيد.

 

مرحله چهارم ) گزينش:

- پذيرفته شدگان مرحله سوم پس از طي گزينش ، به همكاري دعوت خواهند شد.

تذكر: شركت در آزمون نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور ، هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند و متقاضي با علم به اين موضوع در آزمون شركت مي نمايد.

 

 

 

جدول سهميه نيروي انساني  استان زنجان در سال 1390

 

استان

شهرستان

عنوان رسته شغلي

تعداد

مرد

زن

ملاحظات

زنجان

زنجان

كتابدار

3

*

*

 

 

ماه نشان

كتابدار

2

*

 

*

 

ابهر

كتابدار

3

*

 

*

 

خدابنده

كتابدار

2

*

 

*

 

خرمدره

كتابدار

3

*

 

*

 

طارم

كتابدار

1

*

 

*

 

ايجرود

كتابدار

1

*

 

*

 

زنجان

كارشناس برنامه ريزي

1

*

 

 

كارشناس فناوري اطلاعات

1

*

 

منحصرا دارندگان كارشناسي ارشد

كارشناس اموراداري

2

*

 

 

كارشناس مالي

1

*

 

 

كارشناس منابع

1

*

 

 

 

براي ثبت نام در آزمون به آدرس http://www.zanjanpl.ir مراجعه فرمایید

منبع : سایت اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!